Je možné mít při měření koncentrace azbestu nulu?

Často dnes můžete v médiích slyšet, že naměřená koncentrace azbestových a minerálních vláken v prostředí sanovaných objektů specializovanou firmou byla nula. Některé firmy se dokonce ve svých prezentacích těmito nulami chlubí. Jaká je však správná interpretace výsledků měření koncentrace azbestu?

V České republice se nejčastěji měří dle normy, které pochází z USA a má označení NIOSH 7400. Podle této normy měří například zdravotní ústavy. Když pominu skutečnost, že při těchto odběrech bývá po sanačním zákroku odebráno velice malé množství prosátého vzduchu, kdy výše zmíněná norma doporučuje pro případ velice čistých objektů (po sanaci azbestu lze předpokládat, že jsou tyto čisté) zvýšit množství prosátého vzduchu na 3000 až 10000 litrů, je potřeba říci, že interpretace výsledku v případě početní koncentrace respirabilních azbestových a minerálních vláken by měla být provedena také dle výše uvedené normy. To znamená, že pakliže se na zkoumané ploše filtru nenašlo žádné azbestové vlákno, musí být výsledek interpretován jako početní koncentrace azbestových vláken je rovna nebo nižší než mez detekce. V případě zdravotních ústavů pak bývá mez detekce většinou laboratoří stanovena na 250 vláken. Výsledkem není tak často zmiňovaná nula, ale závěr, že početní koncentrace je rovna nebo nižší než 250 vláken. Výsledná koncentrace nižší než mez detekce by byla velice nepřesná a tudíž nelze výsledek takto interpretovat.

Obdobně tomu je i u měření, které je prováděno podle německé normy VDI 3492. V těchto případech se mez detekce pohybuje nejčastěji mezi 300–450 vlákny podle množství prosátého vzduchu a interpretace výsledku by měla být stejná jako v případě výše uvedené normy NIOSH 7400.

Nečekejte ve vašich prostorách nuly, pohlídejte si, aby měření a následná analýza skutečně odpovídaly normám, podle kterých jsou zkušební laboratoře akreditovány a výsledek vám byl podáván podle těchto norem. V některých čerstvých azbestových kauzách jste mohli dokonce zaregistrovat, že před sanací se výsledek měření interpretoval jako nejvyšší možná koncentrace, tzv. Poisson a v případě měření po sanaci se mluvilo o nulách. Lze jen spekulovat, co je pravým důvodem různých interpretací výsledků měření prováděných stejnou zkušební laboratoří.

17. 03. 2012 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé