Ostatní práce s azbestem

Mezi ostatní práce s azbestem můžeme zařadit zejména práce v podobě odstraňování především deskových materiálů z objektů, které jsou svým konstrukčním systémem nejčastěji dřevostavbami. Jedná se například o velice časté objekty známe jako tesko objekty, které sloužily například jako zařízení staveniště. Některé byly postavené jako dočasné stavby a bez větších problémů fungují dodnes. V převážné většině není s těmito stavbami problém z pohledu rizik spojených s azbestem do doby než začne v objektech jejich rekonstrukce, případně dojde k jejich demolici.

Tyto objekty jsou dnes často využívány jako kanceláře nebo skladové prostory. Podobné objekty pak byly využívány hojně jako například objekty mateřských škol nebo dokonce pavilonů některých základních škol. V mnoha případech lze podobné objekty vidět jako ubytovací zařízení. V závislosti na tom, kde v konstrukci se azbestové materiály nacházejí se volí i způsob sanace, respektive odstranění z objektu. V nejhorší variantě jsou azbestové materiály přítomné v deskách obvodového pláště a to hned z obou stran, ve vnitřních příčkách, podhledech a v případě vícepatrových objektů i ve stropech a podlahách.

V takovém případě na naší stavbě tento objekt bude zahalen do neprodyšné plachty pod kterou bude vytvořen podtlak, tak abychom zajistili kontrolu nad možným azbestovýcm prachem. Veškeré materiály s azbestem budou z tohoto pásma vycházet stabilizované fixačním prostředkem, zabalené a označené jako odpad s obsahem azbestu. Vlastní prostor kontrolovaného pásma nebude otevřen dříve než kontrolní měření koncentrace repirabilních vláken potvrdí splnění limitu, t.j. do 1.000 vláken /m3. V případě nesplnění limitů čistíme vnitřní prostor do té doby než opakovaným měřením prokážeme splnění limitů. Další prací, kterou ve spojitosti s azbestem provádíme jsou například demontáže plochých těsnění z přírub šroubovaných spojů potrubí, kde lze nalézt tzv. klingeritová těsnění. Nebo také demontáž vzduchotechnických potrubních vedené, kde jsou azbestové těsnící provazce. Tyto práce se snažíme dělat vždy s ohledem na co největší bezpečnost, ale naše řešení vycházejí vstříct našim zákazníkům a proto jsme schopni nabídnout případnou demontáž mimo spoje. V takovém případě si demontované potrubní rozvody, resp. jejich části bezprostředně navazující na azbestová těsnění, odvezeme do našeho dekontaminačního střediska, kde tyto práce provedeme mimo dotčenou stavbu. Vše samozřejmě v souladu s platnou legislativou a s předchozím projednámím s místně příslušnou hygienickou stanicí.

Z realizací

Aktuality

23. 12. 2015

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při demontáži asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …

Číst celé

27. 10. 2015

Informace pro naše zákazníky

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …

Číst celé

05. 02. 2014

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …

Číst celé

20. 08. 2012

Čištění školských objektů od respirabilních vláken

V současnosti platný limit pro respirabilní vlákna daný Vyhláškou č.6/2003 Sb. bohužel vede v mnoha případech zřizovatele školských zařízení k potřebě čistit tyto objekty, tak aby mohlo být jejich užívání …

Číst celé