Likvidace azbestových desek z objektu tělovýchovy JU České Budějovice

V současné době dokončujeme náročnou zakázku odstranění azbestových materiálů z objektu tělovýchovy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Tuto zakázku realizujeme pro stavební společnost OHL ŽS a.s., která je generálním dodavatelem celé stavby. Naše práce s azbestem spočívají v odstranění veškerých materiálů s obsahem azbestu ve vnitřním prostoru pavilonu tělovýchovy, který je postaven systémem KORD. Práce s azbestem jsou o to náročnější, že bylo nutné s ohledem na termíny stavby, pracovat ve třech etapách. Každá etapa si vyžadovala oddělení prostor prací s azbestem od okolních prostor tak, aby v těchto mohly probíhat ostatní stavební práce. Znamenalo to zejména oddělení prostoru nad dočasně postavenými příčkami, které jsme prováděli z dřevěné konstrukce potažení silnou PE fólií a v prostoru nad podhledy pak pomocí polystyrenových desek se zapěněním zbylých otvorů. Nejdůležitější je vždy utěsnit veškeré netěsnosti, tak aby byl požadovaný podtlak nad hranicí 20 Pa dodržen.

V každé etapě pak byl prostor kontrolovaného pásma napojen na odsávací zařízení o souhrnném výkonu 55.000 m3/hodinu. Z objektu bylo vyvezeno prostřednictvím materiálové komory více než dvě stovky speciálních big bagů s azbestovým odpadem.

Součástí našich prací je kromě vnitřních příček s azbestovými deskami i demontáž stávajícího potrubí vzduchotechniky, které má ve svých spojích původní těsnící provazce s obsahem azbestu. Dalším místem, kde v konstrukcích typu KORD jsou azbestové materiály, jsou stávající plechové podhledy. V nosných roštech podhledů se nacházejí malé, nikterak ošetřené destičky, které je nutné odstranit a následně pak očistit celý strop od azbestových vláken. Jedná se sice o malé množství azbestového materiálu, ale o to je složitější vyčištění celého původního podhledu od prachových částic. V podhledech jsou pak původní pytle s izolační vatou, ke kterým bylo přistupováno jako k materiálům s obsahem azbestu a byly vzduchotěsně baleny do speciálních obalů typu big bag.

Tak jako u každé naší realizace je u této zakázky nejdůležitější vždy každý z prostorů kontrolovaných pásem důkladně vyčistit průmyslovými vysavači s vestavěnými HEPA filtry H14. Před závěrečným měřením musí být prostor zbaven prachu, tak aby bylo možné splnit přísné posanační limity koncentrace azbestových vláken a to 1.000 vláken na metr kubický. Vzhledem k tomu, že demontáž deskových materiálů je nemožná jinak než destruktivně, je prostor kontrolovaného pásma vždy plný úlomků a prachu. Tyto úlomky a prach jsou však pravidelně uklízeny, aby nedocházelo k zbytečnému víření azbestového prachu do prostoru kontrolovaného pásma.

V této době jsou hotovy dvě ze tří etap a finišujeme na třetí etapě, abychom azbestu zbavený prostor předali co nejdříve našemu objednateli. Věříme, že vše stihneme k plné spokojenosti objednatele i investora stavební rekonstrukce objektu tělovýchovy.

15. 05. 2017 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé