Demontáž azbestu z objektů ZŠ Kaplice – Tělocvična

Jak jsme již uvedli v předešlé realizaci, právě jsme dokončili demontáž azbestových materiálů v objektech ZŠ Kaplice. Práce byly realizovány v náročných klimatických podmínkách od prosince 2015 do ledna 2016, ale nakonec jsme je stihli v dohodnutém termínu předat objednateli.

V zakázce byly azbestové materiály v menší míře zastoupeny na objektu jídelny a spojovacích krčcích mezi jednotlivými pavilony v podobě boletických panelů, čemuž se věnuje předešlý příspěvek. Celkově jsme tak museli vytvořit 5 uzavřených kontrolovaných pásem, z toho 4 byly výše zmíněné boletické panely. Vzhledem ke školskému objektu jsme naše práce uzpůsobili co nejvíce tak, aby se nedotkly běžného provozu školy. Objekt tělocvičny byl po celou dobu provádění prací s azbestem, včetně přístaveb, zcela mimo provoz.

Azbestové materiály byly jednak ve venkovním opláštění objektu, tak i v původním podhledu včetně izolačních materiálů v konstrukcích. Jak je od počátku naší existence zvykem, všechny práce byly prováděny jako práce v uzavřeném podtlakovém kontrolovaném pásmu. Podtlak byl kontinuálně monitorován zařízením OmniGuard4 a filtraci vzduchu zajišťovaly odsávací jednotky s vestavěnými HEPA filtry H13.

Samotný objekt tělocvičny včetně přístaveb je poměrně rozlehlý. Práce mírně komplikovaly zděné přístavby a převislé části opláštění, které vyžadovaly vyšší nároky na stavbu lešení.

V objektu tělocvičny jsme odstraňovali dvě vrstvy desek s obsahem azbestu z obvodového pláště.  A celou konstrukci podhledu tělocvičny. Vzhledem k velikosti objektu a tlaku na rychlé provedení jsme obě práce spojili. Takto vzniklo ohromné kontrolované pásmo, kde jsme k vytvoření minimálně 20 Pa podtlaku museli nasadit 8 odsávacích zařízení s vestavěnými HEPA filtry H13 o souhrnném výkonu téměř 40.000 m3 za hodinu. Specialitou této realizace byla i skutečnost, že ve vnitřní části zůstávalo vybavení a například i vnitřní obložení palubkami. Toto jsme museli spolu s podlahou zakrýt plachtou, které jsme jen na tyto práce použili více než 1.000 m2. K objektu jsme připojili dvě materiálové dekontaminační komory, tak abychom byli schopni co nejefektivněji vyvážet stovky big-bagů k odvozu na řízenou skládku. Stejně tak byla k prostoru kontrolovaného pásma připojena personální dekontaminační komora s vestavěnou vzduchovou sprchou a odsávacím zařízením s vestavěným HEPA filtrem H13.

Samotné demontážní práce byly velice náročné vzhledem k nutnosti pracovat ve veliké výšce. Jednotlivé desky podhledu byly demontovány odšroubováním a vcelku spouštěny na podlahu. V úrovni podlahy pak byly desky stabilizovány prostředkem Fixo Plus a zabaleny do speciálně pro azbest určených obalů typu big-bag. Stabilizovaný, zabalený odpad byl vyvážen před objekt na místo dočasné deponie, odkud byl odvážen na řízenou skládku. Po demontáži veškerých materiálů obsahujících azbestová vlákna muselo dojít k velice pečlivému dočištění veškerých konstrukcí průmyslovými vysavači s vestavěnými HEPA filtry H14. Tato část je vždy časově nejnáročnější. Je však jedinou zárukou toho, že všechny odebrané vzorky vzduchu po sanaci budou podlimitní. Měření po sanaci prováděla akreditovaná laboratoř na místech, která si sama vytipovala v souladu s ČSN ISO EN 16000-7 a výsledky porovnala s limitní koncentrací 1.000 vláken na m3 danou vyhláškou č.6/2003 Sb. Všechny provedené vzorky byly shledány jako podlimitní a naši pracovníci tak mohli odstavit odsávací zařízení a demontovat naši technologii, tak abychom naše kvalitní práce mohly nabídnout zase dalším zákazníkům.

Připravujeme videozáběry pořízené při práci  na demontáži podhledů, tak abychom mohli přiblížit naší práci. Nemáme co tajit, naším know-how je poctivá práce, za kterou se nestydíme!

13. 01. 2016 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé