Demontáž vnitřních azbestových příček a meziokenních vložek z objektu Gymnázia GON, České Budějovice

Od května do června 2015 jsme realizovali demontáž vnitřních příček a meziokenních vložek z objektu Gymnázia GON v Českých Budějovicích.

Jednalo se o klasický třípodlažní pavilon postavený panelovou technologií, který měl vnitřní příčky řešeny pomocí lehkých příček, které byly opláštěné deskovými materiály s obsahem azbestu.  Celkově se jednalo o likvidaci desítek tun odpadu s obsahem azbestu, které bránily v rekonstrukci tohoto pavilonu pro další využití. Práce s azbestem byly prováděny v podtlakovém uzavřeném kontrolovaném pásmu, kde byl podtlak udržován odsávacími zařízeními s vestavěnými HEPA filtry H13 na minimální úrovni 20 Pa při práci.

V nočních hodinách byl tento tlak s ohledem na okolní zástavbu snížen na hranici 10 Pa. Toto snížení jsme schopni provádět díky variabilnímu výkonu našich odsávacích zařízení PURE 5000. K objektu byly zbudovány na místě dekontaminační komory pro pracovníky a pro materiál. Tyto komory byly standardně vybaveny jednak odsávacími zařízeními NITRO600 s vestavěnými HEPA filtry H13, tak i vzduchovou sprchou, stříkacím zařízením stabilizačního prostředku Fixo Plus a speciálními vysavači s vestavěnými HEPA filtry H14. Po celou dobu provádění prací s azbestem byly jednotlivá pracoviště monitorována kamerovým systémem. Kontrola prací ze strany investora byla zajištěna nezávislou akreditovanou laboratoří, která svá měření prováděla jednak v průběhu prací s azbestem uvnitř i mimo kontrolované pásmo, ale hlavně po skončení sanace, kdy svým měřením ověřovala úspěšnost a splnění limitů daných Vyhláškou č.6/2003 Sb.

Kontrola byla při této zakázce dvojnásobná, protože po skončení každé jednotlivé etapy byla úspěšnost sanace kontrolována také Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě a i tato měření prokázala jednoznačné splnění limitů daných výše uvedenou vyhláškou. Kladný výsledek by nebyl možný bez důkladného čištění po demontáži deskových materiálů s obsahem azbestu. Celková doba čištění vnitřních prostor objektu speciálními vysavači s vestavěnými HEPA filtry H14 byla dvojnásobně dlouhá oproti demontáži a manipulaci s odpadem. Znovu se ukázalo, že dostatečné vybavení potřebnou technikou a dokonale sehraní pracovníci mohou práci s azbestem provést rychle, bezpečně a bez jakýchkoliv zaváhání. Na stavbě proběhla zároveň kontrola ze strany Krajské hygienické stanice, která neshledala z naší strany žádné pochybení.

Zástupci investora kladně hodnotili zejména možnost sledovat průběh sanace na monitorech bez nutnosti vstoupit do pracovního prostoru. Naše kamery záměrně ukazovaly veškeré dění v kontrolovaném pásmu a naši pracovníci dokázali detailně popsat všechny činnosti bez schovávání se za „know-how“, tak jak to dělají některé ne příliš profesionální společnosti.

Udělejte si obrázek sami o tom, zda je normální nedovolit investorovi nebo jeho kontrolním orgánům vstoupit do prostoru prací likvidace azbestu pod záminkou vyzrazení technického řešení, které je v západní Evropě věcí starou více než dvacet let a každý prodejce vybavení pro práci s azbestem vám rád vysvětlí, jak by to mělo správně vypadat. Nehledě na to není žádný problém si zakoupit například německá technická pravidla TRGS, která tato řešení mají a více jak dvacet let je průběžně zdokonalují. I my se z TRGS učíme a vše, co jsme se naučili, vám rádi ukážeme.

18. 06. 2015 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé