Systém KORD v centru Prahy

Na sklonku roku 2017 jsme prováděli demontáž azbestových materiálů z objektu v centru Prahy. Jednalo se objekt typu KORD, který byl postaven ve dvoře činžovních domů.

V této lokalitě by člověk podobný objekt ani nečekal, ale jak je vidět, vše je možné. V objektu se nacházely především deskové materiály v konstrukci obvodového pláště a jako opláštění nosných sloupů uvnitř objektu. Práce byly prováděny v uzavřeném podtlakovém kontrolovaném pásmu, které bylo vytvořeno vnějším zaplachtováním přes stávající fasádu. Toto provedení bylo možné použít, protože azbestová deska v daném provedení fasády KORD byla pouze na vnitřní straně. Nicméně i v tomto případě je nutné vzduchotěsné uzavření, protože původní obvodový plášť je netěsný a nebyl by schopen udržet v prostoru kontrolovaného pásma potřebný podtlak k zajištění bezpečnosti sanace. Objekt byl v první fázi vyklizen a zbaven veškerého vnitřního vybavení jako byl nábytek, osvětlení, nepotřebné rozvody elektra, ale i okenní žaluzie nebo otopná tělesa. Po spuštěné podtlakového pásma byly práce zahájeny demontáží rastrového podhledu systému KORD. Tento podhled je typický čtvercovými plechovými kazetami, které jsou zavěšené na ocelovém nosném roštu. Bohužel jsou v této konstrukci použity malé destičky na styku nosného roštu, které bohužel za léta v konstrukci mohou i za usazený prach v podhledové kazetě. Z tohoto důvodu se po demontáži kazet musí každá jednotlivá kazeta osát vysavačem s filtry H14, tak aby se zajistila její dekontaminace před odvozem k výkupu druhotných surovin. Následně je demontován rošt spolu s destičkami a jsou očištěny zbývající ocelové prvky od azbestového prachu. Po vyvezení veškerých druhotných surovin tak mohla započít demontáž většiny azbestových materiálů, a to desek v konstrukci obvodového pláště. Ve skladbě obvodového pláště byla i původní izolační vat, která vzhledem k přímému styku s azbestovou deskou, byla považována jako sekundárně kontaminovaná a bylo s ní nakládáno jako s materiálem s obsahem azbestu. Jelikož desky na vnitřní straně obvodového pláště procházejí od podparapetní části pod podlahu až nad okenní část, je nutné pro jejich vyjmutí použít sbíjecí kladivo a odstranit přiléhající  betonové vrstvy podlah. Na tomto kroku lze nejlépe vysvětlit, že není možné obvodový plášť demontovat bez zásahu do azbestových materiálů. Bezprašné demontáži brání také z vnitřní strany deskové překrytí spojů jednotlivých kotevních prvků.

Objekt byl umístění ve dvoře a vjezd uličním domem měl rozměry, které s rezervou tří centimetrů vycházely přesně na naše nové nákladní vozidlo IVECO s kontejnerovou nástavbou a hydraulickou rukou. Tak jako při každé naší práci bylo nejdůležitější etapou důkladné vysátí celého prostoru Kontrolovaného pásma po dokončení demontáže azbestových materiálů. Po skončení vysávání bylo provedeno měření početní koncentrace respirabilních vláken ve vnitřním prostředí kontrolovaného pásma v souladu s normou ČSN ISO EN 16000-7. Výsledky měření byly podlimitní a bylo možné zrušit ochranná opatření v kontrolovaném pásmu a stavbu předat investorovi.

01. 01. 2018 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé